Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Website BXD (để đăng tải);
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

PHỤ LỤC.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I
(kèm theo Quyết định số: 594/QĐ-BXD ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Trình tự

Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Ghi chú

I

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

I.1

Cấp lần đầu, cấp nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi chưa có kết quả sát hạch

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

Bộ phận một cửa (BPMC)

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng (CCRC)

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công công chức, viên chức (CCVC) giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

- Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

03 ngày

 

4

Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện

05 ngày

 

5

Thông báo danh sách đủ và không đủ điều kiện tham dự sát hạch

Phó Cục trưởng phụ trách

Thông báo danh sách cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và danh sách cá nhân chưa đủ điều kiện qua hộp thư điện tử của cá nhân và đăng tải trên trang thông điện tử của Cục tại địa chỉ: cucquanlyhdxd.gov.vn

01 ngày

Thời gian tổ chức sát hạch không quá 07 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá của Hội đồng trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh,...

6

Tổ chức sát hạch

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Tổ chức sát hạch cho các cá nhân đủ điều kiện

05 ngày

 

7

Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

02 ngày

 

8

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

02 ngày

 

9

Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

01 ngày

 

10

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ký thông báo kết quả giải quyết

03 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

11

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

02 ngày

 

12

Đăng tải thông tin

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: nangluchdxd.gov.vn

01 ngày

 

13

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0.5 ngày

Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

Tổng cộng: 17,5 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch)

I.2

Cấp lần đầu, cấp nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng 1 do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi đã có kết quả sát hạch

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

BPMC

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

- Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

03 ngày

 

4

Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện

03 ngày

 

5

Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

03 ngày

 

6

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

01 ngày

 

7

Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

01 ngày

 

8

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Ký thông báo kết quả giải quyết

02 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

9

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

01 ngày

 

10

Đăng tải thông tin

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: nangluchdxd.gov.vn

01 ngày

 

11

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0,5 ngày

Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

Tổng cộng: 16,5 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

I.3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do mẫu hư hỏng, hết thời hạn hiệu lực

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

BPMC

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

Nhận bàn giao, cập nhật sổ theo dõi hồ sơ đến của Cục

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

02 ngày

 

4

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

01 ngày

 

5

Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

01 ngày

 

6

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ký thông báo kết quả giải quyết

01 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

7

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

0,5 ngày

 

8

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0,5 ngày

Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

Tổng cộng: 07 ngày (thời hạn theo quy định là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

I.4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do lỗi ghi sai của cơ quan cấp chứng chỉ

1

Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

BPMC

BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

0,5 ngày

 

2

Phân công giải quyết hồ sơ

Cục trưởng

Phân công CCVC giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

3

Giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

0,5 ngày

 

4

Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

Cục trưởng/ Phó Cục trưởng phụ trách

Xem xét ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

01 ngày

Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

5

Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

Văn thư Cục

Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

0,5 ngày

 

6

Trả kết quả

BPMC

Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

0,5 ngày

 

Tổng cộng: 3,5 ngày (thời hạn theo quy định là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)