Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3693/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài.

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5488/CT-TTHT ngày 30/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1; Điều 6; tiết b.3, điểm b, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và dữ liệu do Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cung cấp thì:

- Ông Tadahiko Sakurai người Nhật Bản vào Việt Nam làm việc từ năm 2011 đến ngày 15/01/2014 về nước, các năm 2011, 2012, 2013 ông Tadahiko Sakurai đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam đã kê khai và quyết toán thuế TNCN theo quy định tại Việt Nam. Năm 2014, ông Tadahiko Sakurai về nước ngày 15/01/2014, tổ chức trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của ông Tadahiko Sakurai ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại tiết b.3, điểm b, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Nếu năm 2014, ông Tadahiko Sakurai về nước ngày 15/01/2014, không quay trở lại Việt Nam thêm ngày nào và không chứng minh được là cá nhân cư trú tại nước nào thì năm 2014 ông Tadahiko Sakurai được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam, tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần cho ông Tadahiko Sakurai, nếu ông Tadahiko Sakurai chứng minh được là cá nhân cư trú tại Nhật Bản thì năm 2014 ông Tadahiko Sakurai được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo mức 20% trên thu nhập trả cho ông Tadahiko Sakurai,

- Ngày 17/10/2016 ông Tadahiko Sakurai trở lại Việt Nam làm việc và được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam, tổ chức trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của ông Tadahiko Sakurai ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại tiết b.3, điểm b, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng, văn bản cử người nộp thuế sang làm việc tại Việt Nam và căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của người nộp thuế khi đến và khi rời Việt Nam để xác định tình trạng cư trú của người nộp thuế làm cơ sở xác định nghĩa vụ thuế TNCN của người nộp thuế.

Theo dữ liệu Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cung cấp, trường hợp ngày 17/10/2016 ông Tadahiko Sakurai vào Việt Nam làm việc, đến ngày 28/4/2017 ông Tadahiko Sakurai trở về nước và không trở lại Việt Nam. Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 28/4/2017 ông Tadahiko Sakurai ở Việt Nam 174 ngày. Như vậy, tính trong năm dương lịch (năm 2016) và trong cả 12 tháng liên tục ông Tadahiko Sakurai không đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam, tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo mức 20% trên thu nhập trả cho ông Tadahiko Sakurai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Hợp tác Quốc tế - TCT;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3693/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3693/TCT-TNCN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/08/2017
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Duy Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/08/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản