Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3689/VPCP-QHĐP
V/v đại diện LĐCP tham dự phiên họp thứ 34 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ;
- Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội có văn bản số 1198/VPQH-HC ngày 02 tháng 5 năm 2019 về việc đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự nội dung và có ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày và tiếp thu ý kiến đối với dự án Luật..

2. Phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trình bày và tiếp thu đối với các nội dung:

- Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019.

- Xem xét việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung danh mục mới vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc sử dụng nguồn vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội.

b) Tiếp thu ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu ý kiến đối với:

a) Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019;

b) Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương;

c) Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh;

d) Tờ trình của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;

đ) Tờ trình của Chính phủ việc chuyển nguồn vốn Dự án đóng mới 06 tàu kiểm ngư và Dự án sửa chữa nâng cấp 03 tàu đã qua sử dụng của Nhật Bản viện trợ (thành tàu kiểm ngư) theo Nghị quyết số 72/2014/QH13 của Quốc hội.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu ý kiến đối với nội dung xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh thuộc tỉnh Đồng Nai: thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch; 6 phường thuộc thành phố Biên Hòa.

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày và tiếp thu đối với nội dung Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng Quốc hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- VPQH: Tổng Thư ký QH; Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; Các Vụ: PL, KTTH, QHQT, NC;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng