Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/VPCP-QHĐP
V/v đại diện LĐCP tham dự phiên họp thứ 42 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính.

Văn phòng Quốc hội có văn bản số 152/VPQH-HC ngày 31 tháng 01 năm 2020 về việc đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 02 năm 2020). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Phân công Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu đối với 02 nội dung sau (nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội):

a) Về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020;

b) Về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản của Công ước Istanbul.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- VPQH : TTKQH, Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐTCP; Các Vụ : PL, KTTH, NC;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng