Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3678/VPCP-ĐMDN
V/v Viettel thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 751/TBQP-KTe ngày 05 tháng 3 năm 2020) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 3812/BTC-TCDN ngày 01 tháng 4 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1974/BKHĐT-PTDN ngày 26 tháng 3 năm 2020), Tư pháp (công văn số 1225/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 4 năm 2020), Xây dựng (công văn số 1581/BXD-QLDN ngày 07 tháng 4 năm 2020), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1852/BTNMT- KHTC ngày 07 tháng 4 năm 2020), Công Thương (công văn số 2248/BCT-TC ngày 30 tháng 3 năm 2020) về việc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả theo hình thức đấu giá công khai nguyên lô kèm nợ vay cổ đông, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Bộ Quốc phòng liên quan đến phương án thoái vốn của Viettel tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó nêu rõ quan điểm, phương án xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp, Xây dựng, TN&MT, Công Thương;
- Tập đoàn CN-VT Quân đội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL, QHQT, NC;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).NT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân