Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8633/VPCP-DMDN
V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đất đai, liên quan đến việc cổ phần hóa, thoái vốn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10590/BTC - QLCS ngày 11 tháng 9 năm 2019 về kết quả rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ về đất đai, tài sản công liên quan đến việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ - CP ngày 31tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khẩn trương đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất kê khai báo cáo, lập phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ - CP để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sớm có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của trung ương đóng trên địa bàn theo đề nghị của Bộ Tài chính, và các Bộ, ngành liên quan để bảo đảm tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ việc xây dựng phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; Các vụ : CN,NN, KTTH, PL ;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Thụ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân