Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7898/VPCP-ĐMDN
V/v thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVI.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (công văn số 835/UBQLV-NL ngày 24 tháng 6 năm 2019); ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 2696/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 7 năm 2019); Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 2973/LĐTBXH-KHTC ngày 22 tháng 7 năm 2019); Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5308/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 7 năm 2019); Tài chính (công văn số 9745/BTC-TCDN ngày 20 tháng 8 năm 2019), về việc thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công ty cổ phần PVI (PVI), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để làm cơ sở cho việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn của PVN tại các đơn vị thành viên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TP, KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân