Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/CT-TTHT
V/v miễn thuế nhà thu theo Hiệp định hàng không

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH KVC Logistics & Trading
(Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Đ. Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, MST: 0107582216)

Trả lời công văn số 2712/CV/KVC ngày 27/12/2019 của Công ty TNHH KVC Logistics & Trading hỏi về miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Hiệp định hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1992)

+ Tại Khoản 3 Điều 1 giải thích về xí nghiệp vận tải hàng không và xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định

“3. Xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định là xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định và được phép căn cứ theo quy định của điều 3 Hiệp định này.”

+ Tại Điều 3 quy định chỉ định và cấp phép cho xí nghiệp vận tải hàng không

“1. Mỗi Bên ký kết có quyền chỉ định bằng văn bản gửi cho bên ký kết kia một xí nghiệp vận tải hàng không khai thác các chuyến bay thỏa thuận trên đường bay quy định đng thời có quyền hủy bỏ hoặc thay đi chỉ định nói trên.

2. Quyền sở hữu chủ yếu và quyền quản hữu hiệu của xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định của một Bên ký kết phải thuộc Bên ký kết đó hoặc công dân của Bên ký kết đó.

3. Nhà chức trách hàng không của một Bên ký kết có thể đòi hỏi xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định của Bên ký kết kia chứng minh rằng mình có thể thỏa mãn được các điều kiện của Luật lệ và quy định mà Nhà chức tch đó vẫn áp dụng một cách hp và thông thường đi với việc khai thác các chuyến bay quốc tế.

4. Với điều kiện không vi phạm quy định của khoản 2 và 3 của điều này, Bên ký kết kia sau khi nhận được chỉ định trên phải lập tức cấp phép khai thác thính đáng cho xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định đó không thể để chậm trễ bất hp lý.

5. Xí nghiệp vận tải hàng không một khi được chỉ định và được phép thì có thể lập tức bt đầu khai thác các chuyến bay thỏa thuận vào thời gian do Nhà chức trách hàng không hai bên ký kết thỏa thuận và theo các quy định hữu quan của Hiệp định này.

6. Ba mươi ngày trước khi khai thác chuyến bay thỏa thuận, xí nghiệp hàng không được chỉ định của bất cứ Bên ký kết nào phải xin phép Nhà chức trách hàng không của Bên ký kết kia về số chuyến bay, lịch bay và loại máy bay.”

+ Tại Điều 12 quy định về thuế

“1. Thu nhp và li nhun thu đưc qua tiến hành vn chuyển quốc tế của xí nghiệp vn tải hàng không đưc chỉ đnh của mt Bên ký kết trên lãnh th của Bên ký kết kia phải đưc Bên ký kết kia min trừ tất cả các loi thuế.”

- Căn cứ Điều 8 Hiệp định giữa Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (1995)

“Điều 8

Vận tải biển và vận tải hàng không

1/ Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó.

2/ Những quy định tại khoản 1 cũng sẽ áp dụng cho các khoản lợi tức thu được từ việc tham gia vào một thợp, một liên doanh hay một hãng hoạt động quốc tế.

Căn cứ các quy định trên, việc miễn trừ thuế theo Hiệp định hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa áp dụng cho xí nghiệp vận tải hàng không được chỉ định theo quy định tại Điều 12 của Hiệp định hàng không dân dụng nêu trên.

Trường hợp, Công ty TS Cargo International Co, Ltd là đại lý của hãng hàng không Shichuan Air Lines không đáp ứng điều kiện áp dụng Hiệp định hàng không dân dụng nêu trên thì không được miễn thuế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH KVC Logistics & Trading liên hệ với Phòng Thanh kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH KVC Logistics & Trading được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường