Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3512/GSQL-GQ4
V/v vn chuyển trực tiếp

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TIPI Global.
(Lầu 1, B13, 79/6 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01.291018/CV ngày 29/10/2018 của Công ty về trường hợp quá cảnh qua Hồng Kông, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc quy định về vận chuyển trực tiếp đối với C/O mẫu E được hướng dẫn tại:

- Khoản 3 Điều 8 của Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương Mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; và

- Điều 21 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Việc kiểm tra điều kiện vận tải trực tiếp đã được hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 38/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha