Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3508/TCT-DNL
V/v: Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6007/CT-TTHT ngày 12/6/2019 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về kê khai khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục thuế đã có công văn số 3440/TCT-DNL ngày 10/9/2018 hướng dẫn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và các đại lý chỉ định của VNA về thời điểm xuất hóa đơn và ngày ghi trên hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào công văn số 3440/TCT-DNL nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường