Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3487/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Abeam Consulting (Việt Nam)
Địa chỉ: Phòng 1509, Tầng 15, Số 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0315086635

Trả lời văn bản số ABVN/HCMTax/01 ngày 19/11/2019 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có thỏa thuận thu hộ, chi hộ với đối tác, khách hàng thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của khách hàng. Khi thu lại số tiền chi hộ Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định. Trường hợp trước đây các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty, thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng mà Công ty chi hộ. Công ty không kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ, chi hộ này.

Cục Thuế TP thông báo Đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P TTKT số 5;
- P.NVDTPC;
- Lưu VT; TTHT. (ndkhoa.4b)
2354-42830/19

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình