Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 22658/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ du lịch Chèm
Địa chỉ: Số 42 đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; MST: 0101622455

Trả lời công văn số 101/CV-CT đề ngày 05/9/2019 bổ sung hồ sơ, tài liệu cho công văn số 78/CT-CT đề ngày 17/8/2019 của Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ du lịch Chèm, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung hỏi của Công ty, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1214/TCT-CS ngày 24/3/2020 hướng dẫn về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm theo bản photo công văn số 1214/TCT-CS ngày 24/3/2020 của Tổng cục Thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ du lịch Chèm liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 9, cung cấp đầy đủ thông tin, các hồ sơ tài liệu có liên quan để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ du lịch Chèm được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT9;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường