Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3451/TXNK-CST
V/v hàng hóa nhập khẩu kho bảo thuế bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 631/HQTPHCM-TXNK ngày 24/3/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu kho bảo thuế bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Việt Nam Samho. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý hàng hóa nhập khẩu kho bảo thuế bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Việt Nam Samho, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1006/TCHQ-TXNK ngày 3/3/2021 để hướng dẫn. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu hướng dẫn tại công văn 1006/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần
Bằng Toàn