Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/KCB-NV
V/v hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở KB, CB

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế ngành.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19), để hạn chế và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế và người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y Tế, Giám đốc Sở Y Tế và Y Tế ngành nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tổ chức thực hiện:

- Hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo tập trung; cân nhắc thay đổi hình thức, số lượng buổi giao ban, hạn chế số người tham dự giao ban bệnh viện, giao ban khoa, phòng. Tăng cường hình thức, phương thức làm việc trực tuyến, telemedicine. Tổ chức khoa học trong nhà ăn, căng-tin bệnh viện...

- Tăng cường hình thức đặt hẹn khám bệnh qua phương tiện truyền thông, internet để giảm tối đa số lượng người bệnh tới khám, chờ khám cùng một thời điểm, bảo đảm người bệnh ngồi chờ khám cách xa nhau khoảng cách ≥ 2 mét.

- Tăng cường hiệu quả điều trị để rút ngắn thời gian điều trị nội trú cho người bệnh, giữ khoảng cách giữa các giường bệnh bảo đảm cách nhau ≥ 2 mét.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng ban CĐQG (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Cục YTDP (để biết);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN ĐIỀU TRỊ -
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PC DỊCH
COVID-19
Lương Ngọc Khuê