Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/KCB-ĐD&KSNK
V/v tăng cường vệ sinh tay

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành.

Vệ sinh tay có vai trò rất quan trọng trong phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa lây nhiễm các tác nhân gây bệnh dịch lây truyền qua đường tiếp xúc. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, Vệ sinh tay bằng dung dịch có chứa cồn được ghi nhận là một trong các biện pháp hiệu quả, đơn giản phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) và cộng đồng.

Hưởng ứng các hoạt động của Ngày Vệ sinh tay thế giới (05/5), nhằm nâng cao nhận thức và thực hành vệ sinh tay của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, góp phần làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện và phòng chống dịch bệnh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành chỉ đạo các cơ sở KBCB thuộc, triển khai thực hiện các hoạt động tăng cường công tác vệ sinh tay trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt tập trung vào các nội dung:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về tầm quan trọng và thực hành vệ sinh tay trong cơ sở KBCB cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh.

2. Bảo đảm cung cấp đầy đủ dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn đúng chất lượng trong cơ sở KBCB.

3. Tăng cường giám sát tuân thủ thực hành vệ sinh tay và triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng công tác vệ sinh tay của nhân viên y tế.

Nhận được văn bản này, đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở KBCB trực thuộc thực hiện các nội dung trên với kết quả cao.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Lưu: VT, ĐD&KSNK.

CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN ĐIỀU TRỊ,
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH
Lương Ngọc Khuê