Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3353/TCT-DNNCN
V/v: Gia hạn nộp tiền thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1114/CT-HKDCN của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49, Điều 50 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung tại các Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất;

Căn cứ khoản 5, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d, khoản 1, Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 21 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về gia hạn thuế.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty Môi trường Đô thị Vũ Hán cử sang làm việc tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất không thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC, KK (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh