Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3288/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 591/PC-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 105/2020/CV ngày 20/4/2020 của Công ty TNHH Vina Korea, công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc trao đổi về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Vina Korea, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 1257/HQHN-TXNK ngày 7/5/2020. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 2815/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2020, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian chờ kết luận cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp chưa phải thực hiện kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn như nội dung nêu tại công văn số 1042/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng