Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 4267/HQHN-TXNK ngày 25/12/2019 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Vina Korea, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ giảm thuế nhập khẩu

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định việc giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Căn cứ khoản 3 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì:

“a) Người nộp thuế nộp hồ sơ cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận về mức độ hư hỏng, mất mát, thiệt hại;

b) Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người nộp thuế nộp đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra điều kiện giảm thuế và thực hiện giảm thuế trong thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 23 Luật hải quan;

c) Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ sau thời điểm làm thủ tục hải quan:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hải quan có trách nhiệm lập hồ sơ, kiểm tra thông tin, thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng giảm thuế, số tiền thuế phải nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần kiểm tra thực tế đối với hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan để có đủ căn cứ giải quyết giảm thuế thì ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế; trên cơ sở đó, thực hiện các công việc quy định tại điểm này trong thời hạn tối đa là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.”

Theo quy định nêu trên, không có quy định về việc gia hạn nộp hồ sơ giảm thuế. Do đó, trường hợp Công ty không cung cấp được Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định trong vòng 30 ngày thì hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện để được giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ- CP, doanh nghiệp thc hiện kê khai, nộp thuế nhập khẩu (không phải kê khai nộp thuế GTGT) đối với hàng hóa nêu trên.

2. Về việc gia hạn thời hạn ấn định thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế không có quy định về việc gia hạn thời hạn thực hiện ấn định thuế (Số tiền thuế không đủ điều kiện giảm doanh nghiệp phải tự kê khai, nộp thuế nhập khẩu, không phải kê khai nộp thuế GTTT theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn này).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng