Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3274/BTP-TCTHADS
V/v đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án hành chính

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật tố tụng hành chính năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016) thay thế Luật tố tụng hành chính năm 2010. Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (sau đây gọi là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP). Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 01 tháng 9 năm 2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP (kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BTP).

Để triển khai kịp thời và thống nhất, đưa công tác thi hành án hành chính đi vào nền nếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ điều kiện thực tế, khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trong phạm vi của Bộ, ngành, địa phương mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc tham mưu giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để phối hợp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục CNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng