Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3235/QLD-ĐK
V/v đính chính nội dung công văn đồng ý duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký có thuốc được đính chính

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các công ty đăng ký thuốc về việc đính chính thông tin trong các Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc của Cục Quản lý Dược.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung tại các Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với các thuốc tại danh mục cụ thể như sau:

Danh mục các thuốc được đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc (Phụ lục I kèm theo Công văn này).

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- BYT: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty CP;
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, Website Cục;
- Lưu: VT, ĐKT (QN).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lâm

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 11 THÔNG TIN THUỐC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TẠI CÔNG VĂN DUY TRÌ HIỆU LỰC GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC
(Kèm theo Công văn số 3235/QLD-ĐK ngày 07/04/2021 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Số công văn

Ngày ký ban hành công văn

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1

Bactamox 1g

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-22897-15

545e/QLD-ĐK

5/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

pms-Bactamox 1g

Bactamox 1g

2

Imedroxil 500 mg

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-20202-13

809e/QLD-ĐK

9/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

pms-Imedroxil 500 mg

Imedroxil 500 mg

3

Zanimex 500 mg

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-20203-13

515e/QLD-ĐK

5/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

pms-Zanimex 500 mg

Zanimex 500

4

Opxil SA 500

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-23565-15

540e/QLD-ĐK

5/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Opxil SA 500 mg

Opxil SA 500

5

Bactamox 750 mg

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-22900-15

542e/QLD-ĐK

5/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

pms-Bactamox 750 mg

Bactamox 750 mg

6

Bactamox 500 mg

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-22899-15

542e/QLD-ĐK

5/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

pms-Bactamox 500 mg

Bactamox 500 mg

7

Opxil 500

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-22890-15

543e/QLD-ĐK

5/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Opxil 500 mg

Opxil 500

8

Cedipect

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

VD-19889-13

489e/QLD-ĐK

4/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

pms-Cedipect

Cedipect

9

Lansoprazole STELLA 30 mg

Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm

VD-21532-14

1066e/QLD- ĐK

15/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Lansoprazole Stada 30 mg

Lansoprazole STELLA 30 mg

10

Irbesartan STELLA 150 mg

Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm

VD-19189-13

813e/QLD-ĐK

9/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Irbesartan Stada 150 mg

Irbesartan STELLA 150 mg

11

Stadovas 5 CAP

Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm

VD-19692-13

579e/QLD-ĐK

8/2/2021

Duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Amlodipin Stada 5 mg

Stadovas 5 CAP