Công văn 32/BXD-KTXD năm 2019 về công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình do Bộ Xây dựng ban hành


Số hiệu: 32/BXD-KTXD Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 01/07/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Khánh Ngày hiệu lực: 01/07/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/BXD-KTXD
V/v Trả lời kiến nghị của công dân

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4624/VPCP-ĐMDN ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của ông Trần Văn Đức công tác tại Phòng Quản lý xây dựng - Cục Đường sắt Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị liên quan đến công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 16/BXD-GĐ ngày 15/5/2019 gửi Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục liên quan. Đề nghị công dân Trần Văn Đức tham khảo các nội dung trong văn bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

2. Về việc xác định giá trị quyết toán khối lượng hoàn thành:

Việc đầu tư xây dựng công trình cần tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ phải đầy đủ theo quy định của pháp luật về xây dựng, các quy định về quản lý chất lượng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc quyết toán khối lượng hoàn thành giữa cơ quan quyết toán vốn đầu tư và Chủ đầu tư là một trong những nội dung của quyết toán dự án hoàn thành và được thực hiện theo quy định của pháp luật về quyết toán vốn đầu tư, đảm bảo các quy định của pháp luật về xây dựng, các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Về thành phần hồ sơ, thủ tục quyết toán, đề nghị công dân Trần Văn Đức liên hệ với Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp trả lời công dân./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD, Tr
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu