Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3186/TCHQ-TXNK
V/v khấu trừ thuế GTGT do cơ quan hải quan ấn định

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam.
(Cảng Bourbon Bến Lức, ấp Thuận Đạo, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-18 RVN/BTC-CV ngày 24/4/2018 của Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam đề nghị khấu trừ thuế GTGT do cơ quan hải quan ấn định thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

- Khoản 6 Điều 14 quy định: “Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”.

- Điều 22 quy định: “Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Căn cứ hồ sơ kiểm tra sau thông quan của Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam; Bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty số 156/KL-KTSTQ (C3) ngày 29/3/2018; Quyết định số 128/QĐ-KTSTQ ngày 6/4/2018 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 168/QĐ-XPVPHC ngày 24/4/2018;

Hành vi vi phạm hành chính của Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam được xác định là vi phạm quy định về khai thuế và hình thức xử phạt theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ). Theo đó, Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016).

Do đó, số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Thuế nội địa để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Piriou Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK - Phương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái