Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa nhập SXXK thuê gia công ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng Công ty Khánh Việt.
(Số 118 Đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 698/PC-VPCP ngày 30/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; công văn số 168/TCTKV ngày 20/4/2020 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc xem xét miễn thuế đối với hàng hóa nhập SXXK phải thuê gia công ngoài do bão Damrey năm 2017. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì cơ sở miễn thuế nhập khẩu bao gồm: “a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.”

Căn cứ khoản 3 Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định địa điểm lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu phải nằm trong khu vực sản xuất của tổ chức, cá nhân; trường hợp lưu giữ ngoài khu vực sản xuất thì tổ chức, cá nhân phải có văn bản gửi cơ quan hải quan xem xét, quyết định.

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trách nhiệm tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì: “Trường hợp có sự thay đổi về các nội dung trong văn bản thông báo thì phải thông báo cho cơ quan hải quan biết trước khi thực hiện.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu, đã đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất để xuất khẩu sản phẩm nhưng không thông báo cho cơ quan hải quan thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ nên phần hàng hóa nhập khẩu đã đưa cho doanh nghiệp khác sản xuất hoặc gia công không đủ cơ sở để miễn thuế nhập khẩu.

Liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2359/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2020 để hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

Đề nghị Tổng Công ty Khánh Việt nghiên cứu các căn cứ nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Khánh Việt biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng