Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3033/VPCP-CN
V/v triển khai đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3281/BGTVT-CQLXD ngày 08 tháng 4 năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (văn bản số 1536/UBND-KTTC ngày 08 tháng 4 năm 2020) liên quan đến chất lượng thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Dự án), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm tương tự như thời gian vừa qua.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, XD;
- Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục