Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3879/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 2520/UBND-KT ngày 28 tháng 5 năm 2021 về tiến độ triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết về chủ trương thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do nhà nước đầu tư, trong đó có tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục