Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2938/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Đại đức Thích Đạo Thịnh (Bùi Văn Kiều) Trụ trì chùa Khai Nguyên.
(Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05B/CV/CKN ngày 25/10/2018 của Đại đức Thích Đạo Thịnh Trụ trì chùa Khai Nguyên về việc xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 8 viên đá ngọc bích nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu công văn của Đại đức, Tổng cục Hải quan xin có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì không có cơ sở pháp lý để xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT đối với 8 viên đá ngọc bích nhập khẩu từ Canada về Việt Nam để tạc tượng Phật của Chùa Khai Nguyên.

Tổng cục Hải quan xin có ý kiến để Đại đức Thích Đạo Thịnh được biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái