Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2935TCT/NV1
V/v Xử lý vướng mắc về hoàn thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4076/CT/TTr ngày 30/5/2001 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế đối với các trường hợp doanh nghiệp có sai sót trong việc kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại mục III, IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì trường hợp các cơ sở kinh doanh lập hồ sơ hoàn thuế có sai sót về thủ tục hồ sơ nêu tại phần A công văn số 4076/CT/TTr (nêu trên) của Cục thuế nhưng không ảnh hưởng tới số thuế đề nghị hoàn hoặc có sai sót làm thay đổi số thuế đề nghị hoàn như: kê khai trùng lắp hóa đơn đầu vào, kê khai khấu trừ đối với hàng hóa nhập khẩu theo thông báo thuế của hải quan, bảng kê đầu vào không hợp lệ, kê khai thuế đầu vào các hóa đơn phát sinh sau kỳ hoàn thuế... kê ở các phần B, C, D, E, F công văn số 4076/CT/TTr (nêu trên), nhưng Cục thuế chưa có quyết định hoàn thuế cho cơ sở thì Cục thuế thông báo cho cơ sở biết yêu cầu bổ sung, điều chỉnh, giải trình kịp thời số hoàn thuế cho cơ sở khi đã xác định được đúng số thuế phải hoàn theo hồ sơ đơn vị kê khai, điều chỉnh bổ sung.

2/ Trường hợp khi đã quyết định hoàn thuế cho cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế quyết định kiểm tra sau hoàn thuế, nếu phát hiện các trường hợp sai sót về số liệu làm ảnh hưởng thay đổi số thuế hoàn như: sai về hóa đơn, chứng từ đầu vào, hóa đơn đầu ra... kiểm tra đối chiếu xác định số thuế đã hoàn sai, không đúng quy định thì đều phải xử lý truy thu thuế, tuỳ từng trường hợp, mức độ vi phạm cụ thể mà xử phạt thuế theo quy định tại Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 và Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính , hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Về việc xử lý kiểm tra sau hoàn thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 4904 TC/TCT ngày 28/9/1999 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào sai sót của từng vụ việc và mức độ vi phạm trong từng trường hợp cụ thể để xử lý phù hợp theo quy định của Luật thuế và chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc