Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2929/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Turkish Airlines tại Việt Nam.
(Phòng 4, tầng 8, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 210/TKV2019 ngày 01/02/2019 của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Turkish Airlines tại Việt Nam đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế giai đoạn 2019-2023. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì: “Hàng hóa xuất khu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế.”

Ngày 02/5/2019, Bộ Ngoại giao có công văn số 1529/BNG-LPQT về việc miễn thuế hàng hóa phục vụ hoạt động hàng không của Hãng hàng không Turkies Airlines. Theo đó, Hiệp định vận chuyển hàng không song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 22/4/2015 (Hiệp định 2015) chưa có hiệu lực do phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa thông báo cho Việt Nam về việc hoàn tất thủ tục nội bộ của phía Thổ Nhĩ Kỳ theo quy định của Điều 25 Hiệp định 2015.

Do đó, việc miễn thuế chỉ được thực hiện sau khi Hiệp định 2015 có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Turkish Airlines tại Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái