Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG DỊCH
BỆNH COVID-19

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/CV-BCĐ
V/v quản lý đối với các trường hợp thân nhân chuyên gia xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 23/02/2021, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia) đã ban hành Công văn số 1113/CV-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19. Nhằm tạo thuận lợi cho việc quản lý các đối tượng là thân nhân của các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia) đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến việc quản lý các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung đề cập tại Công văn số 1113/CV-BCĐ ngày 23/02/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam.

2. Đối với các trường hợp là thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi chung là chuyên gia) nhập cảnh Việt Nam để làm việc, áp dụng thực hiện như đối với các chuyên gia theo hướng dẫn tại Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 và Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia, theo đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách thân nhân các chuyên gia sẽ được nhập cảnh, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết, đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch trước, trong và sau khi nhập cảnh.

Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố triển khai và phổ biến rộng rãi tới các đơn vị, người dân để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Thành viên BCĐ QG;
- Văn phòng BCH TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Xuân Tuyên
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ