Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2867/VPCP-NC
V/v tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 999/BCA-C07 ngày 06 tháng 4 năm 2021 về việc ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương

- Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, tập trung hoàn thiện ngay quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình; xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...

- Tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, giám sát, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.

2. Bộ Công an tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định nêu trên; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- C07 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, NC(02).s.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn