Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2848/CV-BCĐ
V/v tăng cường công tác qun lý đối với thành viên t bay trong phòng chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận một số trường mắc Covid-19 từ các quốc gia có dịch về Việt Nam, trong đó có các trường hợp là tiếp viên trên các chuyến bay. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các thành viên tổ bay; Ban chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt một số nội dung sau:

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có các cảng hàng không, chỉ định hoặc lựa chọn cơ sở cách ly (địa điểm có thể là khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly của quân đội) gần sân bay, biệt lập với các cơ sở khác. Cơ sở cách ly được chỉ định chỉ phục vụ cách ly tổ bay. Trong trường hợp không có cơ sở riêng biệt phải dành riêng tầng, riêng khu có biển báo phục vụ cho việc cách ly.

- Thực hiện cách ly tất cả các thành viên tổ bay tại cơ sở cách ly được chỉ định. Đối với các tổ bay quốc tế không được tham gia các chuyến bay nội địa (kể cả hàng hóa). Tổ bay được phép tiếp tục bay đi quốc tế nếu kết quả xét nghiệm của tổ bay và toàn bộ hành khách trên chuyến bay âm tính. Nếu có bất cứ hành khách hoặc thành viên của tổ bay dương tính thực hiện việc cách ly 14 ngày đối với tất cả thành viên tổ bay còn lại.

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 2 lần cho các thành viên tổ bay của mỗi chuyến bay ngay sau khi hạ cánh, khi rời khỏi khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ và khi hết thời hạn cách ly theo quy định chung.

- Chỉ cấp phép bay cho các hãng hàng không cam kết thực hiện cách ly tổ bay tại các địa điểm đã được lựa chọn. Yêu cầu tất cả tổ bay thực hiện triệt để các quy định về cách ly tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

- Chỉ đạo các cảng hàng không bảo đảm vận chuyển riêng biệt các thành viên tổ bay từ khi nhập cảnh khi về khu cách ly. Không để các thành viên tổ bay tiếp xúc với cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ định, lựa chọn cơ sở cách ly; ra quyết định cách ly tổ bay theo quy định.

- Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện các thủ tục kiểm dịch y tế; thực hiện việc cách ly, giám sát sức khỏe người cách ly; xét nghiệm cho các thành viên tổ bay theo quy định. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc có ca dương tính thực hiện khoanh vùng, dập dịch theo quy định.

- Chỉ đạo Sở Công an bảo đảm cách ly, giám sát chặt chẽ việc cách ly tổ bay; đảm bảo an ninh, an toàn trật tự khu vực cách ly.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QG;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Văn phòng BCH TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Vietnam Airlines (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế