Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1673/LĐTBXH-TCGDNN
V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong thời gian qua, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sự chỉ đạo của các địa phương, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến (online) đối với các nội dung môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp và đã cho thấy hiệu quả tốt trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trước tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tiếp tục phát huy những kết quả về đào tạo trực tuyến không chỉ để ứng phó trong thời kỳ dịch bệnh mà cần đẩy mạnh thành một xu hướng đào tạo mới trong tương lai nhằm phát huy nội lực và các điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện cho người học được chủ động về không gian, thời gian, địa điểm và có nhiều lựa chọn học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cá nhân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

1. Tăng cường đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp bao gồm việc học tập trực tuyến (e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) và thực hiện việc số hóa toàn bộ các hoạt động quản lý, đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

2. Lựa chọn, đẩy nhanh việc số hóa các nội dung học tập đồng thời với việc thiết kế, xây dựng chương trình giảng dạy trực tuyến đối với các môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp trong chương trình đào tạo chuyên môn ngành, nghề; tổ chức giảng dạy trực tuyến các nội dung lý thuyết, các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập trên các nền tảng công nghệ số;

3. Phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cho phép người học có thể đăng ký học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn được công nhận kết quả học tập, không phải học lại và đóng học phí đối với các nội dung đã học;

4. Cho phép học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công nhân, người lao động, người lao động ở nước ngoài được đăng ký học trước một số môn học, mô đun, tín chỉ phù hợp theo hình thức trực tuyến, kết quả học tập được tích lũy và công nhận khi ghi danh vào học chính thức tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào đó;

5. Nghiên cứu, tính toán phương án nộp học phí online, giảm học phí cho người học khi đăng ký học trực tuyến và có chế độ chính sách phù hợp đối với nhà giáo tham gia giảng dạy trực tuyến để khuyến khích người dạy và người học trong đào tạo trực tuyến.

Trên đây là một số hướng dẫn về tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến, đề nghị cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu triển khai. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở LĐTBXH (để chỉ đạo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân