Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/QLLĐNN-VP
V/v rà soát, báo cáo danh sách người lao động phải về nước.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Một số quốc gia về cơ bản đã khống chế được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để khởi động lại và tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Để có căn cứ báo cáo, đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời trước những diễn biến mới và có phương án hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thực hiện rà soát, báo cáo một số nội dung sau:

1. Danh sách, số lượng người lao động hết hạn hợp đồng lao động không thể gia hạn hợp đồng; người lao động mất việc làm vì xí nghiệp, chủ sử dụng thu hẹp sản xuất, phá sản do dịch bệnh Covid-19 phải về nước tính đến hết tháng 05/2020 (Biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo. Lưu ý: File báo cáo làm theo định dạng Excel, chia theo từng sheet thị trường doanh nghiệp đưa lao động đi).

2. Thiệt hại của doanh nghiệp do dịch bệnh Covid-19 (nếu có), đề xuất phương án, hình thức hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động.

Báo cáo của doanh nghiệp yêu cầu gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 13/5/2020. Bản mềm báo cáo gửi về địa chỉ email: hoanglinh.molisa@gmail.com và hangnt.dolab@gmail.com.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để doanh nghiệp biết và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để báo cáo);
- Trung tâm lao động ngoài nước (để thực hiện);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Cục (để phối hợp);
- Các Ban QLLĐ VN ở nước ngoài;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sĩ Dũng

 

BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI VỀ NƯỚC DO HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG THỂ GIA HẠN, MẤT VIỆC LÀM VÌ XÍ NGHIỆP, CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THU HẸP SẢN XUẤT, PHÁ SẢN DO DỊCH BỆNH COVID-19 TÍNH ĐẾN HẾT THÁNG 5 NĂM 2020

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số hộ chiếu

Quê quán (Tỉnh, thành phố)

Ngày xuất cảnh

Ngày hết hạn hợp đồng LĐ

Thị trường đang làm việc

Doanh nghiệp đưa đi

Tình trạng sức khỏe NLĐ

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột (3), (6), (7): định dạng Date (dd/mm/yyyy)

- Các cột còn lại định dạng text, font chữ Times New Roman