Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/UBND-VX
V/v điều chỉnh mt số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
- Các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy vào chiều ngày 15/4/2020 về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đến hết ngày 22/4/2020.

2. Một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 điều chỉnh cụ thể như sau:

2.1. Từ 0 giờ ngày 16/4/2020, tạm dừng hoạt động của Tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thôn, tổ dân phố (thành lập theo Chỉ thị 26-CT/TU và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy) và các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

2.2. Về hoạt động giao thông vận tải:

- Cho phép các bến phà, bến đò kết nối với tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại nhưng chỉ hoạt động từ 6 giờ-8 giờ và 16 giờ-18 giờ hằng ngày.

Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có các bến phà, bến đò giám sát chặt chẽ thời gian hoạt động.

- Cho phép 50% số đầu xe của từng hãng Taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố và số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế.

2.3. Đối với người ra, vào thành phố:

- Cho phép người trước khi về Hải Phòng mà không phải từ 12 địa phương (Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tây Ninh) được vào thành phố và không phải cách ly y tế tập trung, nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi đi.

- Đối với các trường hợp đặc biệt vào thành phố:

+ Các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố chủ động giải quyết, nhưng phải được thống nhất của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt và phải ghi lại thông tin họ tên, địa chỉ nơi đi và nơi đến, thời gian lịch trình đi lại trong thời gian ở thành phố.

+ Cuối mỗi ca hàng ngày, các Chốt phải tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo việc giám sát y tế theo quy định.

- Đối với người ra thành phố:

Cho phép người từ Hải Phòng ra khỏi thành phố và đi đến các địa phương không phải 12 địa phương nêu trên khi quay trở lại thành phố không phải thực hiện cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương nơi đến.

2.4. Đối với việc hạn chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí tối đa 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc, phần còn lại làm việc tại nhà.

2.5. Đối với việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của công dân: Triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp không thể thực hiện qua giao dịch điện tử.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thành phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Đ/c UVBTV Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo An ninh HP; Cổng Thông tin điện tử TP (để đưa tin);
- CPVP;
- Các phòng CV;
- CV: YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng