Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/UBND-VX
Về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ban - ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

Căn cứ Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luật của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được xác định xếp vào nhóm có nguy cơ cao, phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung đã được chỉ đạo tại các Công văn sau:

1. Công văn số 1152/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19;

2. Công văn số 1202/UBND-VX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý các cơ sở lưu trú, du lịch trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

3. Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020;

4. Công văn số 1205/UBND-VX ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố;

5. Công văn số 1297/UBND-VX ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định về cách ly xã hội trên địa bàn được phân công phụ trách./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Trung tâm báo chí thành phố;
- Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, (VX-Vnga).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm