Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2740/BHXH-BT
V/v đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 4616/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến về việc trả lời kiến nghị của bà Phan Thị Nhung phản ánh thời gian đóng BHXH của các chuyên gia tư vấn phục vụ hoạt động của Ban Quản lý Dự án thành phần “tăng cường thể chế và thực thi”; BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Khoản 2 Điều 2, Điểm a, Điểm h Khoản 1 Điều 18 Luật BHXH năm 2006; Điểm a, Điểm b Khoản 1, Khoản 3 Điều 2, Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 thì cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng và từ ngày 01/01/2018 làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; hàng tháng đơn vị có trách nhiệm đóng BHXH theo mức đóng quy định và trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 2 Luật BHXH năm 2006, Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, hoặc từ đủ 15 tuổi trở lên mà không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; mức đóng, phương thức đóng thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật BHXH năm 2006 và tại Điều 87 Luật BHXH năm 2014; trên cơ sở đơn của người lao động, hồ sơ của đơn vị đề nghị chuyển sang hình thức BHXH tự nguyện, BHXH thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh hồ sơ đóng, ghi sổ BHXH theo đúng quy định về BHXH tự nguyện.

Yêu cầu BHXH thành phố Hà Nội thực hiện theo nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Vụ: ĐMDN, KTTH, Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Trưởng ban Thu (để b/c);
- Bà Phan Thị Nhung (đ/c: số 5, ngõ 181 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội);
-Lưu: VT, BT(02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vũ Mạnh Chữ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2740/BHXH-BT năm 2018 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 2740/BHXH-BT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/07/2018
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Vũ Mạnh Chữ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản