Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1497/BHXH-TCKT
V/v hạch toán, quyết toán số thu BHYT của các đối tượng do NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình thẩm định quyết toán tài chính năm 2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được phản ánh vướng mắc của một số BHXH tỉnh trong tổng hợp, hạch toán, quyết toán số thu bảo hiểm y tế (BHYT) của các đối tượng do ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Để thực hiện đúng quy định của Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT, đồng thời thống nhất trong công tác thẩm định quyết toán năm 2015, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện tổng hợp, hạch toán, quyết toán số thu BHYT của các đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện BHYT theo số phải thu.

2. Lập bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí đóng BHYT theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC để đối chiếu, xác nhận với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan Tài chính theo quy định.

3. Phòng Thu và Phòng Kế hoạch - Tài chính của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đối chiếu số tiền NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT đảm bảo chính xác, khớp đúng số liệu trên báo cáo thu và số liệu hạch toán kế toán, số đề nghị quyết toán.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương