Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5930/BHXH-BT
V/v tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh; địa chỉ: Xóm 6, thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được kiến nghị của Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 13439/VPCP-ĐMDN ngày 18/12/2017, với nội dung đề nghị BHXH Việt Nam xem xét việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ; Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH năm 2006; Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Về vấn đề này, trong thời gian qua BHXH Việt Nam nhận được kiến nghị của một số chủ hộ kinh doanh cá thể tương tự như trường hợp của Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến và đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4677/BHXH-BT ngày 04/11/2016 về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn chưa có ý kiến nên BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để thực hiện. Đề nghị chủ hộ kinh doanh cá thể Hương Linh liên hệ với BHXH huyện để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

BHXH Việt Nam trả lời để Hộ kinh doanh cá thể Hương Linh được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VCCI;
- Cổng TT điện tử Chính phủ;
- PTGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- BHXH tỉnh Quảng Ngãi (để biết);
- Lưu: VT, BT.

TL. TỔNG GIÁN ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Đức Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5930/BHXH-BT năm 2017 về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 5930/BHXH-BT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/12/2017
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Mai Đức Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/12/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản