Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2689/TXNK-PL
V/v phân loại xe đầu kéo dùng để vận chuyn hàng hóa trong sân bay

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3712/HQHP-TXNK ngày 18/5/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo là xe đầu kéo không lắp thiết bị nâng hạ, dùng trong sân bay để vận chuyển hàng hóa. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 23/6/2016, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 1216/TXNK-PL đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra, xác nhận lại với Cục Đăng kiểm Việt Nam về các thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa về mặt hàng theo báo cáo tại công văn số 3712/HQHP-TXNK nêu trên, báo cáo lại Tổng cục Hải quan để có cơ sở phân loại hàng hóa đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay Cục Thuế xuất nhập khẩu vẫn chưa nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về trường hợp này. Đề nghị quý Cục báo cáo cụ thể để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét hướng dẫn phân loại.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để các Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh