Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2688/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM và PT Công nghệ Khai Quốc.
(Đ/c: S 2 lô 12B, đường Trung Hòa (KĐTM Trung Yên), P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 13/2016/CV-KQ ngày 03/8/2016 của Công ty TNHH Thương mại và PT Công nghệ Khai Quốc (Công ty) đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng khai báo là “Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi” làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai số 100968510532/A11 ngày 29/7/2016 tại Chi cục Hải quan Sân bay QT Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài tại công văn số 1686/HQNBHHN ngày 29/8/2016 thì ngày 24/8/2016, Công ty đã làm việc với Chi cục và xuất trình công văn số 19/2016/CV-KQ ngày 23/8/2016 với nội dung xin mang hàng đi phân tích phân loại.

Ngày 20/9/2016, Cục Kiểm định hải quan - Tổng cục Hải quan có Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 173/TB-KĐHQ đối với mặt hàng khai báo “Bóng đèn Mitsubishi S-70LA (loại bóng đèn thủy ngân, dùng cho màn hình ghép), hãng sản xuất Mitsubishi, hàng mới 100%” thuộc số tờ khai 100968510532 ngày 29/7/2016 là: Bóng đèn (bóng đèn phóng, loại bóng đèn hơi thủy ngân, không phải loại bóng đèn huỳnh quang ca- tốt nóng), đã được lắp ráp khung, giá đỡ hoàn chỉnh, sử dụng để lắp cho máy chiếu thuộc mã số 8539.32.00.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Công ty thực hiện phân loại hàng hóa theo Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 173/TB-KĐHQ ngày 20/9/2016 của Cục Kiểm định Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH TM và PT Công nghệ Khai Quốc biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh