Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2671/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 1359/UBND-KT ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc báo cáo tình hình triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thời gian hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ
tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD;
- Ngân hàng NNVN;
- Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2b) pvc
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục