Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2632/BTC-XNK
V/v: xuất khẩu khẩu trang vải

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 20/NQ-CP, Bộ Công Thương nhận được văn bản của Hiệp hội Dệt May Việt Nam, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp hỏi về việc xuất khẩu khẩu trang vải (bao gồm cả khẩu trang vải kháng khuẩn) và phản ánh những khó khăn trong việc xuất khẩu khẩu trang vải, chủ yếu do khó khăn trong việc phân biệt khẩu trang vải và khẩu trang y tế.

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương có văn bản số 2221/BCT-XNK về xuất khẩu khẩu trang vải gửi Bộ Y tế đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể phân biệt khẩu trang vải và khẩu trang y tế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu khẩu trang vải.

Ngày 11 tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế có văn bản số 2018/BYT-TB-CT gửi Bộ Công Thương về việc phối hợp quản lý mặt hàng khẩu trang. Tại văn bản này, Bộ Y tế thông báo khẩu trang y tế phải đáp ứng yêu cầu của các Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế, đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu và phải có số lưu hành do Sở Y tế cấp. Đối với mặt hàng khẩu trang vải và khẩu trang kháng giọt bắn, kháng khuẩn, đây không phải là trang thiết bị y tế và không thuộc diện phải cấp phép xuất khẩu theo Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Công Thương thông báo quý Tổng cục và Hiệp hội được biết để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Đặng Hoàng An;
- TTr. Đỗ Thắng Hải;
- Các đơn vị: KH, CN, TTTN;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh