Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25699/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bà Virginia Barclay Foote
(Đ/c: VPĐD Bay Global Strategies, LLC tại Hà Nội, P900-03 tầng 9 tòa nhà Indochina Plaza, s 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội - MST: 8467639448)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1803-VBF/2020 ngày 19/03/2020 của Bà Virginia Barclay Foote hỏi về khấu trừ thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài.

Về nội dung vướng mắc trong quá trình xử lý thuế TNCN của Bà Virginia Barclay Foote, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn số 10408/CT-CNTK ngày 10/03/2020 xin ý kiến Tổng cục Thuế về việc khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài (Hoa Kỳ) vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Khi có văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Bà Virginia Barclay Foote thực hiện.

Nếu còn vướng mắc đề nghị Ông/Bà Virginia Barclay Foote liên hệ Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (Cục Thuế TP Hà Nội) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CNTK;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường