Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2487/BGDĐT-GDĐH
V/v báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và gửi đề nghị phê duyệt chỉ tiêu năm 2022 của các địa phương

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 8/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (gọi chung là Nghị định 141), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh) thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển của địa phương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021 theo phụ lục I kèm theo.

2. Báo cáo chi tiết kết quả cử tuyển của địa phương sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh của năm 2021 (Mẫu số 04 quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định 141). Đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2022 của địa phương để trình đề nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển theo các ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mẫu số 01 quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định 141).

Để đảm bảo kế hoạch tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thời gian học dự bị đối với học sinh cử tuyển theo quy định, báo cáo của UBND tỉnh gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học), số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 10/7/2022.

(Thông tin chi tiết cần liên hệ: Ông Nguyễn Đức Trung, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0938089688).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHTC, Vụ GDDT (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG...

PHỤ LỤC I

(Kèm Công văn số 2487/BGDĐT-GDĐH ngày 15 tháng 6 năm 2022)

1. Thống kê kết quả thực hiện chế độ cử tuyển vào các cơ sở đào tạo giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021 của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tên tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………

STT

Năm

Ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Chỉ tiêu đề xuất

Chỉ tiêu được giao

Kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao

Ghi chú

Tổng số thí sinh đã trúng tuyển đi học cử tuyển

Số sinh viên đang theo học

Số sinh viên đã thôi học

Số sinh viên đã tốt nghiệp

Số sinh viên tốt nghiệp đã được phân công công tác

Số sinh viên tốt nghiệp chưa được phân công công tác

1.

Năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển giai đoạn từ năm 2010 - 2021

2.1. Tình hình triển khai thực hiện chế độ cử tuyển tại địa phương

2.2. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

b) Hạn chế và nguyên nhân

2.3. Đề xuất, kiến nghị về chế độ cử tuyển (nếu có)

 

Người báo cáo
(điện thoại liên hệ)

Thủ trưởng đơn vị