Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2457/TCHQ-GSQL
V/v kiến nghị của Eurocham về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 2651/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản số 0903/2020/OOG/EUC ngày 09/3/2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham) phản ánh vướng mắc liên quan đến việc cơ quan hải quan yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải ghi đầy đủ thông tin bắt buộc tại thời điểm thông quan. Về nội dung này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo khó khăn, vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến nội dung ghi các thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa nhập khẩu và vấn đề xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, ngày 11/3/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1512/TCHQ-PC hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

“Trường hợp trên nhãn gốc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, cơ quan hải quan không xử phạt.

Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn tại điểm d.2.6 mục 1.1 phần III.1 công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019; gạch đầu dòng thứ 2 công văn số 763/TCHQ-PC ngày 11/2/2020.”

Như vậy, vướng mắc do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam phản ánh đã được giải quyết. Nội dung này, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Quý Hiệp hội biết và trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Hiệp hội trong suốt thời gian vừa qua./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c)
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành