Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2456/TCHQ-PC
V/v trả lời các kiến nghị của DN tại Công văn 0331/PTM-KHTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 02 năm 2020 theo Công văn số 0331/PTM-KHTH ngày 16/3/2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Chính phủ; sau khi nghiên cứu, Tổng cục Hải quan trả lời, cập nhật thông tin một số vướng mắc của doanh nghiệp như sau:

1. Về kiến nghị tại Công văn số 0331/PTM-KHTH ngày 16/3/2020

Kiến nghị số 3 Phụ lục 1 liên quan việc Công ty TNHH Ngọc Sơn kiến nghị xem xét lại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước khu vực VII (Kèm theo Công văn số 478/KTNN-TH ngày 25/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước), trong đó truy thu Công ty TNHH Ngọc Sơn 12.282.363.204 đồng tiền thuế xuất khẩu 139.930 tấn quặng sắt - (Trang 4-6 Phụ lục 1 kèm Công văn số 0331/PTM-KHTH ngày 16/3/2020 của VCCI).

Về nội dung này, Tổng cục Hải quan đã có các Công văn số 565/TCHQ-TXNK ngày 22/01/2020 và Công văn số 1147/TCHQ-TXNK ngày 26/02/2020 trả lời kiến nghị của Công ty.

2. Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp theo Công văn chuyển đến của Văn phòng Chính phủ theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST Bộ TC (để theo dõi);
- Văn phòng Bộ TC (để theo dõi);
- Lưu: VT, PC

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Công văn số 2456/TCHQ-PC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Hải quan)

STT

Số công văn của VPCP

Nội dung

Doanh nghiệp kiến nghị

Kết quả giải quyết

Ghi chú

1

Công văn số 403/VPCP-ĐMDN ngày 15/01/2020

Kiến nghị về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa của Chi cục Kiểm định Hải quan 3

Công ty CP thương mại Inter-Eco

Công văn số 208/KĐHQ- TMXL ngày 13/02/2020.

 

2

Công văn số 407/VPCP-ĐMDN ngày 15/01/2020

Kiến nghị hải quan không chấp nhận bản doanh nghiệp tự công bố sản phẩm

Công ty TNHH giao nhận PGS Việt Nam

Công văn số 844/GSQL- GQ1 ngày 19/2/2020.

 

3

Công văn số 457/VPCP-ĐMDN ngày 16/01/2020

Kiến nghị giải quyết Tờ khai 102693469651

Công ty TNHH Công nghiệp Hà Thanh

Công văn số 221/KĐHQ- TMXL ngày 13/02/2020.

 

4

Công văn số 459/VPCP-ĐMDN ngày 16/01/2020

Kiến nghị khấu trừ thuế GTGT của máy móc, thiết bị nhập khẩu thay thế

Công ty Doosan Heavy Industries & Contruction

Nội dung vướng mắc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thuế, đề nghị liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

 

5

Công văn số 462/VPCP-ĐMDN ngày 16/01/2020

Kiến nghị kết quả phân tích phân loại cho mục hàng dung dịch vệ sinh máy in WL-220 WASH

Công ty TNHH DK CODING

Công văn số 208/KĐHQ- TMXL ngày 13/02/2020, Công văn so 2411/TCHQ- TXNK ngày 16/4/2020.

 

6

Công văn số 463/VPCP- ĐMDN ngày 16/01/2020

Kiến nghị kiểm tra chất lượng mặt hàng Tời cửa cuốn 84253100

Công ty TNHH TMDV du lịch Trung Phước NT

Công văn số 1933/TCHQ- GSQL ngày 24/3/2020.

 

7

Công văn số 467/VPCP- ĐMDN ngày 16/01/2020

Kiến nghị sản phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ nội bộ doanh nghiệp

Công ty CP cổng đầu tư Toàn Cầu

Công văn số 806/GSQL- GQ1 ngày 17/02/2020.

 

8

Công văn số 913/VPCP- ĐMDN ngày 07/02/2020

Kiến nghị việc thay đổi cách lấy mẫu ảnh hưởng đến sự chậm trễ làm thủ tục và giao hàng

Công ty CP Khoáng sản Bình Định

Tổng cục Hải quan đang xem xét, chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp giải quyết theo quy định.

 

9

Công văn số 923/VPCP- ĐMDN ngày 07/02/2020

Kiến nghị mã HS, thuế VAT nhập khẩu cho mặt hàng mới không được nêu rõ trong các văn bản hiện hành

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư

Công văn số 1428/TCHQ- TXNK ngày 09/3/2020.

 

10

Công văn số 954/VPCP- ĐMDN ngày 08/02/2020

Kiến nghị không khai được hải quan

Công ty TNHH xuất nhập khẩu - chế biến thực phẩm KIBACO

Công văn số 1058/TCHQ- CNTT ngày 25/02/2020.

 

11

Công văn số 1093/VPCP- ĐMDN ngày 13/02/2020

Kiến nghị thực hiện thủ tục hải quan trong xuất khẩu khoáng sản

Công ty CP khoáng sản Bình Định

Tổng cục Hải quan đang xem xét, chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp giải quyết theo quy định.

 

12

Công văn số 1457/VPCP- ĐMDN ngày 26/02/2020

Kiến nghị kiến nghị mã số hồ sơ thuế VAT nhập khẩu cho mặt hàng mới

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư

Công văn số 1428/TCHQ- TXNK ngày 09/3/2020.