Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 12 và tầng 17, cao ốc Vietcombank, 198 Trn Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
MST: 0101248046)

Trả lời công văn số 923/2015/VCBS-KTTC ngày 17/12/2015 của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty VCBS), hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điu chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điu chỉnh (tăng, giảm) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn s..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điu chnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đu vào. Hóa đơn điu chnh không được ghi s âm (-).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty VCBS đã lập hóa đơn GTGT và kê khai tính nộp thuế GTGT đối với các hoạt động tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý lưu ký trái phiếu với thuế suất thuế GTGT 10%, thì Công ty VCBS thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn