Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội
Địa chỉ: số 8 Hồ Xuân Hương, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0106884077

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 71/CV-ĐSHN ngày 27/8/2015 của Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Khoản 16 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“16. Vận chuyn hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

- Căn cứ công văn số 5351/TCT-CS ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị có phát sinh hoạt động dịch vụ “vận tải hành khách công cộng bằng hệ thng đường sắt đô thị” thì không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, đơn vị kê khai, nộp thuế GTGT thuế suất 10%.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT để B/C;
- Phòng KT3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn