Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/VPCP-PL
V/v công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về Báo cáo của Bộ Tư pháp số 29/BC-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2021 về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí đánh giá của Bộ Tư pháp về tình hình và kết quả thi hành pháp luật; về tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong năm 2020 tại các bộ, ngành, địa phương.

2. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương:

a) Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính;

b) Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả các quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại bộ, ngành, địa phương mình; chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của mình, bảo đảm việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi một cách nghiêm minh, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch;

c) Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có liên quan;

d) Khắc phục các hạn chế, bất cập, tập trung ưu tiên đầu tư hợp lý kinh phí, nguồn nhân lực, trang thiết bị nhằm từng bước cải thiện điều kiện bảo đảm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, PL(2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy