Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/BHXH-CST
V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các đại lý thu bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thông tin các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tỉnh/thành phố như sau:

1. Nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Bình Thuận

60196

TTYT huyện Đức Linh

Được cấp

2

Bình Thuận

60170

TTYT thị xã La Gi

Được cấp

3

Đồng Nai

75309

Công ty TNHH Phòng khám ĐK Thanh Sang

Được cấp

4

Đồng Nai

75408

Công ty TNHH Phòng khám ĐK Tâm Y Sài Gòn

Được cấp

5

Hà Tĩnh

42316

Bệnh viện đa khoa Hồng Hà

Được cấp

6

Quảng Trị

45118

Phòng khám đa khoa 245

Được cấp

7

Quảng Nam

49896

Phòng khám đa khoa Hồng Phúc

Được cấp

8

Quảng Nam

49897

Phòng khám đa khoa Phước Đức

Được cấp

9

Quảng Nam

49898

Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ

Được cấp

10

Tuyên Quang

08003

Bệnh viện đa khoa Phương Bắc

Được cấp

11

Thái Bình

34324

Phòng khám đa khoa Phúc An

Được cấp

2. Chấm dứt hợp đồng:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Đồng Nai

75274

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Nhi Sài Gòn chi nhánh tại Đồng Nai - Phòng khám đa khoa

Không nhận

2

Cần Thơ

92128

PKĐK tư nhân Vạn Phước Cửu Long

Không nhận

3

Nghệ An

40549

Bệnh viện đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng

Không nhận

4

Nghệ An

40562

Phòng khám đa khoa Hồng Tùng

Không nhận

5

Phú Thọ

25347

PKĐK Trưởng CĐYT Phú Thọ

Không nhận

3. Đổi tên cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB cũ

Tên cơ sở KCB mới

1

Tuyên Quang

08209

TYT xã An Tường

TYT phường An Tường

2

Tuyên Quang

08229

TYT xã Phú Lâm

TYT phường Mỹ Lâm

3

Tuyên Quang

08213

TYT xã Đội Cấn

TYT phường Đội Cấn

4

Tuyên Quang

08325

TYT xã Tuân Lộ

TYT xã Tân Thanh

5

Tuyên Quang

08329

TYT xã Lâm Xuyên

TYT xã Trường Sinh

6

Đồng Tháp

87038

Trạm Y tế xã Thường Thới Hậu B (sáp nhập, mã KCB cũ 87042

Trạm Y tế xã Thường Lạc

7

Kon Tum

62083

Trạm Y tế xã Đăk Long

Trạm Y tế Thị trấn Măng Đen

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH QH;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, CST (Nguyên).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến